Багатоканальний [050] 73-73-000 Контакти
Багатоканальний [050] 73-73-000 Контакти

Підготовка документації по обгрунтуванню цін контрольованих операцій щодо відповідності принципу “витягнутої руки” (трансфертне ціноутворення, ТЦУ)

ЗАЛИШИТИ ЗАЯВКУ

ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ОБГРУНТУВАННЯ ЦІН ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ ПРИНЦИПУ “ВИТЯГНУТОЇ РУКИ”

 

Підготовка документації, яка підтверджує ціни операцій, які були внесені до звіту про контрольовані операції, є найбільш трудомістким процесом. Від рівня та кваліфікації викладеної інформації в Документації залежить можливість уникнути донарахування податку на прибуток при перевірці контрольованих операцій податківцями.

 

При підготовці документації наші фахівці тестують ціни усіма можливими способами:

 

 • зіставлення з внутрішніми операціями
 • подача запитів до відповідних органів, в різні джерела інформації
 • тестування з усіх п’яти методів трансфертних цін
 • при необхідності із застосуванням міжнародних баз даних (Amadeus, Руслана)

 

Що повинна містити документація по обгрунтуванню цін контрольованих операцій?

 

Обсяг такої документації у деяких компаній, які вже звітували за попередній рік досягав більше 100 сторінок. Але у більшості компаній найменші звіти становили від 40 до 80 сторінок.

Розглянемо один з варіантів документації з трансфертного ціноутворення контрольованих операцій.

 

Спочатку вказуємо в Документації дані про пов’язаних осіб та діяльності групи пов’язаних осіб, в яку входить підприємство.

 

Тут описуються дані про пов’язаних осіб, які є контрагентами контрольованої операції; наводиться загальний опис діяльності групи (включаючи материнську компанію та її дочірні підприємства), в тому числі організаційну структуру групи, опис господарської діяльності групи.

Далі наводиться розділ з описом діяльності Компанії.

У тому числі описуються основні конкурентні переваги Компанії, хто є основними конкурентами Компанії.

Далі наводяться розділи з описом ринку товарів, послуг, розділ з описом операцій, розділ про ціноутворення (як формується ціна, що включається в ціну).

Наступний розділ включає в себе Функціональний аналіз.

Висновки, отримані на стадії функціонального аналізу, будуть використані при виборі методу трансфертних цін, а також при проведенні економічного аналізу.

 

У цьому розділі наводиться аналіз функцій, які здійснюються сторонами контрольованих операціях.

1) Здійснення стратегічного управління

2) Монтаж і / або встановлення обладнання

3) Транспортування товарів

4) Здійснення контролю якості і кількості

5) Зберігання товару

6) Страхування

7) Підготовка необхідних документів

8) Адміністративна функція (в т.ч. фінансова та юридична підтримка)

9) Надання консультацій, інформаційне обслуговування.

 

Далі в функціональному аналізі розглядається аналіз ризиків.

 

1) Підприємницький (комерційний) ризик

2) Виробничий ризик

3) Ризик зміни ринкових цін

4) Ризик зниження рівня споживчого попиту

5) Ризик знецінення виробничих запасів, втрати товарами споживчих якостей

6) Ризик втрати майна або майнових прав

7) Кредитний ризик

8) Ризик, пов’язаний з кількістю і якістю

9) Валютний ризик, включаючи ризик зміни курсу гривні до іноземної валюти

10) Ризик, пов’язаний з відсутністю результатів проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт

11) Інвестиційний ризик

12) Ризик заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу.

 

Завершується аналіз описом активів матеріальних і нематеріальних, які задіяні сторонами контрольованих операцій.

 

Результати функціонального аналізу контрольованих операцій зведені в таблицю, по якій можна зробити висновок, яка зі сторін виконує більше функцій і несе більше ризиків.

 

Далі після функціонального аналізу наводиться розділ про вибір методу трансфертного ціноутворення. Спочатку цього розділу описуються критерії визначення порівнянності операцій.

 

Тут наводяться основні елементи контрольованої операції і операції, з якої відбувається порівняння:

 

 • характеристика, якість і кількість товарів / робіт / послуг.
 • функції, які виконуються сторонами операції,
 • ризики, а також розподіл відповідальності між сторонами операції,
 • активи, які використовуються сторонами операції:
 • постійна ділова практика та умови договорів, укладених між сторонами операції,
 • економічні умови діяльності сторін операцій, включаючи аналіз відповідних ринків товарів:
 • характеристики комерційних стратегій сторін операції.

 

Далі в цьому розділі розглядається можливість застосування або незастосування всіх 5 методів, опис і обгрунтування застосування будь-якого з методів визначення звичайної ціни до контрольованої операції, причини й умови для застосування або незастосування кожного методу:

 

“Метод порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу);

“Метод ціни перепродажу;

“Метод” витрати плюс “;

“Метод чистого прибутку;

“Метод розподілу прибутку.

 

У висновку цього розділу наводиться висновок про обраний метод.

 

Після вибору методу наводиться розділ про економічний аналіз.

 

На початку цього розділу наводиться порівняльний аналіз і описуються дії підприємства щодо вибору потенційно зіставних компаній, з яких джерел, баз даних були обрані зіставні компанії. Яким чином, і за якими критеріями відбиралися зіставні компанії з бази даних.

 

Далі описуються етапи порівняльного аналізу:

 

Ідентифікація потенційно зіставних компаній.
Фінансовий аналіз.

 

На етапі ідентифікація потенційно зіставних компаній описується які роботи проводилися при відборі порівнянних компаній, а саме:

 

1) Перевірка порівнянних товарних ринків.

2) Підбирається відповідний вид діяльності із застосуванням міжнародного класифікатора видів діяльності NACE.

3) Перевірка незалежності компаній.

4) Перевіряється статус (діюча компанія чи ні).

5) Перевіряється дата створення компанії, для відсікання компаній, які недавно створені і знаходяться на початковому етапі розвитку.

6) Аналіз виручки від реалізації за відповідний період з метою виключення тих компаній, які не задекларували виручку більш ніж в одному році.

 

Далі на цьому етапі наводиться опис додаткових критеріїв відбору за допомогою функціоналу Excel і перевірки порівнянності діяльності в межах контрольованої операції.

 

Тут описані додаткові етапи дослідження, які були проведені з використанням Excel.

 

1) Перевірка порівнянності за обсягом виручки.

2) Перевірка достатності даних, опублікованих на веб-сайті компаній або в інших відкритих джерелах.

3) Перевірка функціонального профілю порівнянності компаній.

4) Формування фінальної вибірки порівнянних компаній.

 

Наприкінці роботи з цього етапу (Ідентифікація потенційно зіставних компаній) наводиться таблиця порівнянних компаній, вибраних з бази даних і інших відкритих джерел (вказуються назви компаній, короткий опис діяльності).

 

Далі описується другий етап економічного аналізу – Фінансовий аналіз.

При цьому описуються по кожній порівнянної компанії (в залежності від обраного методу з розрахунку цін) відповідні показники рентабельності з розрахунком середньозваженого показника рентабельності по кожній компанії за аналізований період – 3 роки.

На підставі отриманих даних проводяться розрахунки мінімального і максимального діапазону рентабельності відповідно до методики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України.

 

У заключному розділі, який називається «Висновки», вказується – знаходяться ціни в ринковому діапазоні чи ні. Чи потрібно коригувати податок на прибуток.

 

 

ЗАЛИШИТИ ЗАЯВКУ
Аудиторська фірма «Тріада»
т. (050) 73-73-000, www.auditor.od.ua
Всі права на матеріали, розміщені на auditor.od.ua охороняються відповідно до законодавства України. Дозволяється републікування інформації розміщеної на сайті при дотриманні наступних умов:
1) при публікації на паперових носіях обов'язкове посилання і при цьому вказується текст "Аудиторська фірма Тріада ", www.auditor.od.ua" - як джерело інформації;
2) для Інтернет-ресурсів - гіперпосилання на текст матеріалу, не закритим від індексації пошуковими системами з текстом "Аудиторська фірма Тріада ". Гіперпосилання має бути розміщена поруч з найменуванням матеріалу або відразу після нього.